Hörmətli oxucular, xahiş edirik nəzərə alasınız ki, Şəki Ensiklopediyası təzəlikcə – yalnız bu il may ayının sonlarında fəaliyyətə başlayıb. İyunun sonunadək biz daha çox texniki məsələlərlə məşğul olduq. Bundan sonra isə Şəki Ensiklopediyasının ən geci ilin sonunadək mükəmməl və mötəbər bir ensiklopediyaya çevrilməsi istiqamətində çalışmaq fikrindəyik. Hal-hazırda buradakı məqalələrdən bəziləri ensiklopedik tələblərə cavab verməsə də ilin sonunadək bu və digər qüsurlar tamamilə aradan qaldırıla bilər. Bu işdə sizin töhfənizin olacağını da istisna hesab etmirik. Hörmətlə, WikiSysop (müzakirə) 23:17, 30 iyun 2019 (UTC)

"Module:Coordinates" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Şəki Ensiklopediyası saytından
Jump to navigation Jump to search
 
(Eyni istifadəçi tərəfindən edilmiş bir dəyişiklik göstərilmir)
Sətir 21: Sətir 21:
 
--[[ Helper function, replacement for {{coord/display/title}} ]]
 
--[[ Helper function, replacement for {{coord/display/title}} ]]
 
function displaytitle (s, notes)
 
function displaytitle (s, notes)
     local l = "Koordinatlar: " .. s
+
     local l = "[[Şəkil:Map marker.svg|12px|link=|12px]] " .. s
 
     local co = '<span id="coordinates">' .. l .. notes .. '</span>';
 
     local co = '<span id="coordinates">' .. l .. notes .. '</span>';
 
     return '<span style="font-size: small;">' .. co .. '</span>';
 
     return '<span style="font-size: small;">' .. co .. '</span>';
Sətir 282: Sətir 282:
 
     local result = ""
 
     local result = ""
 
     for i,v in ipairs(errors) do
 
     for i,v in ipairs(errors) do
         local errorHTML = '<strong class="error">Koordinatlar: ' .. v[2] .. '</strong>'
+
         local errorHTML = '<strong class="error">[[Şəkil:Map marker.svg|12px|link=|12px]] ' .. v[2] .. '</strong>'
 
         result = result .. errorHTML .. "<br />"
 
         result = result .. errorHTML .. "<br />"
 
     end
 
     end

Səhifəsinin 01:23, 15 avqust 2019 tarixinə olan son halı

Documentation for this module may be created at Module:Coordinates/doc

--[[
This module is intended to replace the functionality of {{Coord}} and related
templates. It provides several methods, including

{{#Invoke:Coordinates | coord }} : General function formatting and displaying
coordinate values.

{{#Invoke:Coordinates | dec2dms }} : Simple function for converting decimal
degree values to DMS format.

{{#Invoke:Coordinates | dms2dec }} : Simple function for converting DMS format
to decimal degree format.

]]

math_mod = require( "Module:Math" );
globalFrame = nil

coordinates = {};

--[[ Helper function, replacement for {{coord/display/title}} ]]
function displaytitle (s, notes)
  local l = "[[Şəkil:Map marker.svg|12px|link=|12px]] " .. s
  local co = '<span id="coordinates">' .. l .. notes .. '</span>';
  return '<span style="font-size: small;">' .. co .. '</span>';
end

--[[ Helper function, Replacement for {{coord/display/inline}} ]]
function displayinline (s, notes)
  return s .. notes
end

--[[ Helper function, used in detecting DMS formatting ]]
local dmsTest = function(first, second)
  local concatenated = first:upper() .. second:upper();
  
  if concatenated == "NE" or concatenated == "NW" or concatenated == "SE" or concatenated == "SW" or
    concatenated == "EN" or concatenated == "WN" or concatenated == "ES" or concatenated == "WS" then
    return true;
  end
  return false;
end

--[[
parseDec

Transforms decimal format latitude and longitude into the a
structure to be used in displaying coordinates
]]
function parseDec( lat, long, format )
  local coordinateSpec = {}
  local errors = {}
  
  if long == "" or long == nil then
    return nil, {{"parseDec", "Uzunluq buraxılıb"}}
  end
  
  errors = validate( lat, nil, nil, long, nil, nil, 'parseDec', false );
  coordinateSpec["dec-lat"] = lat;
  coordinateSpec["dec-long"] = long;

  local mode = coordinates.determineMode( lat, long );
  coordinateSpec["dms-lat"] = convert_dec2dms( lat, "&nbsp;şim.&nbsp;e.", "&nbsp;şim.&nbsp;e.", mode) -- {{coord/dec2dms|{{{1}}}|N|S|{{coord/prec dec|{{{1}}}|{{{2}}}}}}}
  coordinateSpec["dms-long"] = convert_dec2dms( long, "&nbsp;ş.&nbsp;u.", "&nbsp;ş.&nbsp;u.", mode) -- {{coord/dec2dms|{{{2}}}|E|W|{{coord/prec dec|{{{1}}}|{{{2}}}}}}}
  
  if format ~= "" then
    coordinateSpec.default = format
  else
    coordinateSpec.default = "dec"
  end

  return coordinateSpec, errors
end

--[[ Helper function, handle optional args. ]]
function optionalArg(arg, suplement)
  if arg ~= nil and arg ~= "" then
    return string.format( "%02d", tonumber( arg ) ) .. suplement
  end
  return ""
end

--[[
parseDMS

Transforms degrees, minutes, seconds format latitude and longitude
into the a structure to be used in displaying coordinates
]]
function parseDMS( lat_d, lat_m, lat_s, lat_f, long_d, long_m, long_s, long_f, format )
  local coordinateSpec = {}
  local errors = {}
  
  lat_f = lat_f:upper();
  long_f = long_f:upper();
  
  -- Check if specified backward
  if lat_f == 'E' or lat_f == 'W' then
    local t_d, t_m, t_s, t_f;
    t_d = lat_d;
    t_m = lat_m;
    t_s = lat_s;
    t_f = lat_f;
    lat_d = long_d;
    lat_m = long_m;
    lat_s = long_s;
    lat_f = long_f;
    long_d = t_d;
    long_m = t_m;
    long_s = t_s;
    long_f = t_f;
  end
  
  errors = validate( lat_d, lat_m, lat_s, long_d, long_m, long_s, 'parseDMS', true );
  if long_d == nil or long_d == "" then
    table.insert(errors, {"parseDMS", "Uzunluq buraxılıb" })
  end
  
  coordinateSpec["dec-lat"] = convert_dms2dec(lat_f, lat_d, lat_m, lat_s) -- {{coord/dms2dec|{{{4}}}|{{{1}}}|0{{{2}}}|0{{{3}}}}}
  coordinateSpec["dec-long"] = convert_dms2dec(long_f, long_d, long_m, long_s) -- {{coord/dms2dec|{{{8}}}|{{{5}}}|0{{{6}}}|0{{{7}}}}}

  if lat_m == nil and lat_s == nil and long_m == nil and long_s == nil and #errors == 0 
    or math_mod._precision( lat_d ) > 0 or math_mod._precision( long_d ) > 0 then
      if lat_f:upper() == 'S' then
        lat_d = '-' .. lat_d;
        lat_f = "&nbsp;c.&nbsp;e.";
      else
        lat_f = "&nbsp;с.&nbsp;e.";
      end
      if long_f:upper() == 'W' then
        long_d = '-' .. long_d;
        long_f = "&nbsp;q.&nbsp;u.";
      else
        long_f = "&nbsp;ş.&nbsp;u.";
      end
      
      return parseDec( lat_d, long_d, format );
  end

  if lat_f:upper() == 'S' then
    lat_f = "&nbsp;c.&nbsp;e.";
  else
    lat_f = "&nbsp;şim.&nbsp;e.";
  end

  if long_f:upper() == 'E' then
    long_f = "&nbsp;ş.&nbsp;u.";
  else
    long_f = "&nbsp;q.&nbsp;u.";
  end

  coordinateSpec["dms-lat"] = lat_d.."°"..optionalArg(lat_m,"′") .. optionalArg(lat_s,"″") .. lat_f
  coordinateSpec["dms-long"] = long_d.."°"..optionalArg(long_m,"′") .. optionalArg(long_s,"″") .. long_f

  if format ~= "" then
    coordinateSpec.default = format
  else
    coordinateSpec.default = "dms"
  end

  return coordinateSpec, errors
end

--[[
specPrinter

Output formatter. Takes the structure generated by either parseDec
or parseDMS and formats it for inclusion on Wikipedia.
]]
function specPrinter(args, coordinateSpec)
  local uriComponents = coordinateSpec["param"]
  if uriComponents == "" then
    -- RETURN error, should never be empty or nil
    return "Xəta: param. göstərilməyib"
  end
  if args["name"] ~= "" and args["name"] ~= nil then
    uriComponents = uriComponents .. "&title=" .. mw.uri.encode(coordinateSpec["name"])
  end
  
  local geodmshtml = '<span class="geo-dms" title="Bu yer üçün müxtəlif xəritə və sxemlər">'
       .. '<span class="latitude">' .. coordinateSpec["dms-lat"] .. '</span> '
       .. '<span class="longitude">' ..coordinateSpec["dms-long"] .. '</span>'
       .. '</span>'

  local lat = tonumber( coordinateSpec["dec-lat"] ) or 0
  if lat < 0 then
    -- FIXME this breaks the pre-existing precision
    geodeclat = coordinateSpec["dec-lat"]:sub(2) .. "°&nbsp;c.&nbsp;e."
  else
    geodeclat = (coordinateSpec["dec-lat"] or 0) .. "°&nbsp;şim.&nbsp;e."
  end

  local long = tonumber( coordinateSpec["dec-long"] ) or 0
  if long < 0 then
    -- FIXME does not handle unicode minus
    geodeclong = coordinateSpec["dec-long"]:sub(2) .. "°&nbsp;q.&nbsp;u."
  else
    geodeclong = (coordinateSpec["dec-long"] or 0) .. "°&nbsp;ş.&nbsp;u."
  end
  
  local geodechtml = '<span class="geo-dec" title="Bu yer üçün müxtəlif xəritə və sxemlər">'
       .. geodeclat .. ' '
       .. geodeclong
       .. '</span>'

  local geonumhtml = '<span class="geo">'
       .. coordinateSpec["dec-lat"] .. '; '
       .. coordinateSpec["dec-long"]
       .. '</span>'

  local inner;
  inner = '<span class="geo-geo-' .. coordinateSpec.default .. '"><span class="geo-dms">' .. geodmshtml .. '</span>'
        .. '<span class="geo-multi-punct">&#xfeff; / &#xfeff;</span>'
        .. '<span class="geo-dec">';

  if args["name"] == "" or args["name"] == nil then
    inner = inner .. geodechtml
        .. '<span style="display:none">&#xfeff; / ' .. geonumhtml .. '</span></span></span>'
  else
    inner = inner .. '<span class="vcard">' .. geodechtml
        .. '<span style="display:none">&#xfeff; / ' .. geonumhtml .. '</span>'
        .. '<span style="display:none">&#xfeff; (<span class="fn org">'
        .. args["name"] .. '</span>)</span></span></span></span>'
  end

  local result = '<span class="plainlinks nourlexpansion">' .. globalFrame:preprocess(
    '[//tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename={{FULLPAGENAMEE}}&params=' ..
    uriComponents .. ' ' .. inner .. ']')

  local globe = string.lower(args.globe or '')
  local scale = tonumber(args.scale or '30000')
  local nogoogle = string.lower(args.nogoogle or '')
  local noosm = string.lower(args.noosm or '')
  local noyandex = string.lower(args.noyandex or '')

  if globe == '' then
    if nogoogle == '' then
      result = result .. '&nbsp;<sup class="geo-google noprint" title="Bu yer Google Map-da">[//maps.google.com/maps?'
        .. 'll=' .. coordinateSpec["dec-lat"] .. ',' .. coordinateSpec["dec-long"]
        .. '&q=' .. coordinateSpec["dec-lat"] .. ',' .. coordinateSpec["dec-long"]
        .. '&spn=' .. (scale / 1000000) .. ',' .. (scale / 1000000)
        .. '&t=h&hl=ru (G)]'
        .. '</sup>'
    end
    if noosm == '' then
      result = result .. '&nbsp;<sup class="geo-osm noprint" title="Bu yer OpenStreetMap-da">[http://www.openstreetmap.org/?'
        .. 'mlat=' .. coordinateSpec["dec-lat"] .. '&mlon=' .. coordinateSpec["dec-long"]
      
      if scale < 2000 then result = result .. '&zoom=18'
      elseif scale <  5000 then result = result .. '&zoom=17'
      elseif scale < 10000 then result = result .. '&zoom=16'
      elseif scale < 20000 then result = result .. '&zoom=15'
      elseif scale < 40000 then result = result .. '&zoom=14'
      elseif scale < 80000 then result = result .. '&zoom=13'
      elseif scale < 160000 then result = result .. '&zoom=12'
      elseif scale < 320000 then result = result .. '&zoom=11'
      elseif scale < 640000 then result = result .. '&zoom=10'
      else result = result .. '&zoom=9'
      end
      
      result = result .. ' (O)]</sup>'
    end

    if noyandex == '' then
      result = result .. '&nbsp;<sup class="geo-yandex noprint" title="Bu yer Яндекс.Картах-da">[//yandex.ru/maps/'
        .. '?ll=' .. coordinateSpec["dec-long"] .. ',' .. coordinateSpec["dec-lat"]
        .. '&pt=' .. coordinateSpec["dec-long"] .. ',' .. coordinateSpec["dec-lat"]
        .. '&spn=' .. (scale / 1000000) .. ',' .. (scale / 1000000)
        .. '&l=' .. 'sat,skl'
        .. ' (Я)]</sup>'
    end
  end
  
  result = result .. '</span>'
  
  return result
end

--[[
Formats any error messages generated for display
]]
function errorPrinter(errors)
  local result = ""
  for i,v in ipairs(errors) do
    local errorHTML = '<strong class="error">[[Şəkil:Map marker.svg|12px|link=|12px]] ' .. v[2] .. '</strong>'
    result = result .. errorHTML .. "<br />"
  end
  return result
end

--[[
Determine the required CSS class to display coordinates

Usually geo-nondefault is hidden by CSS, unless a user has overridden this for himself
default is the mode as specificied by the user when calling the {{coord}} template
mode is the display mode (dec or dms) that we will need to determine the css class for
]]
function displayDefault(default, mode)
  if default == "" then
    default = "dec"
  end
  
  if default == mode then
    return "geo-default"
  else
    return "geo-nondefault"
  end
end

--[[
Check the input arguments for coord to determine the kind of data being provided
and then make the necessary processing.
]]
function formatTest(args)
  local result, errors;
  local primary = false;
  
  local param = {}

  if args[1] == "" then
    -- no lat logic
    return errorPrinter( {{"formatTest", "En buraxılıb"}} )
  elseif args[4] == "" and args[5] == "" and args[6] == "" then
    -- dec logic
    result, errors = parseDec( args[1], args[2], args['format'] )
    if result == nil then
      return errorPrinter( errors );
    end
    param = { args[1], "N", args[2], "E", args[3] };
  elseif dmsTest(args[4], args[8]) then
    -- dms logic
    result, errors = parseDMS( args[1], args[2], args[3], args[4],
      args[5], args[6], args[7], args[8], args['format'] )
    param = { args[1], args[2], args[3], args[4], args[5],
      args[6], args[7], args[8], args[9] };
    if args[10] ~= '' then
      table.insert( errors, { 'formatTest', 'Gözlənilməyən əlavə parametrlər' } );
    end
  elseif dmsTest(args[3], args[6]) then
    -- dm logic
    result, errors = parseDMS( args[1], args[2], nil, args[3],
      args[4], args[5], nil, args[6], args['format'] )
    param = { args[1], args[2], args[3], args[4], args[5], args[6], args[7] };
    if args[8] ~= '' then
      table.insert( errors, { 'formatTest', 'Gözlənilməyən əlavə parametrlər' } );
    end
  elseif dmsTest(args[2], args[4]) then
    -- d logic
    result, errors = parseDMS( args[1], nil, nil, args[2],
      args[3], nil, nil, args[4], args['format'] )
    param = { args[1], args[2], args[3], args[4], args[5] };
    if args[6] ~= '' then
      table.insert( errors, { 'formatTest', 'Gözlənilməyən əlavə parametrlər' } );
    end
  else
    -- Error
    return errorPrinter( {{"formatTest", "Arqumentin qeyri-bəlli formatı"}} )
  end
  result.name   = args["name"]

  local last = table.getn (param)
  if param[last] == '' then
    table.remove(param, last)
  end

  local extra_param = { 'dim', 'globe', 'scale', 'region', 'source', 'type' }
  for _, v in ipairs( extra_param ) do
    if (args[v] or '') ~= '' then
      table.insert( param, v .. ':' .. args[v] );
    end
  end

  result.param = table.concat( param , '_' );

  if #errors == 0 then
    return specPrinter( args, result )
  else
    return specPrinter( args, result ) .. " " .. errorPrinter(errors) .. '[[Kateqoriya:Şəki Ensiklopediyası:Xətalı kordinat parametrləri olan məqalələr]]';
  end
end

--[[
Helper function, convert decimal latitude or longitude to
degrees, minutes, and seconds format based on the specified precision.
]]
function convert_dec2dms(coordinate, firstPostfix, secondPostfix, precision)
  local coord = tonumber(coordinate) or 0
  local postfix
  if coord >= 0 then
    postfix = firstPostfix
  else
    postfix = secondPostfix
  end

  precision = precision:lower();
  if precision == "dms" then
    return convert_dec2dms_dms( math.abs( coord ) ) .. postfix;
  elseif precision == "dm" then
    return convert_dec2dms_dm( math.abs( coord ) ) .. postfix;
  elseif precision == "d" then
    return convert_dec2dms_d( math.abs( coord ) ) .. postfix;
  end
end

--[[ Helper function, convert decimal to degrees ]]
function convert_dec2dms_d(coordinate)
  local d = math_mod._round( coordinate, 0 ) .. "°"
  return d .. ""
end

--[[ Helper function, convert decimal to degrees and minutes ]]
function convert_dec2dms_dm(coordinate)
  coordinate = math_mod._round( coordinate * 60, 0 );
  local m = coordinate % 60;
  coordinate = math.floor( (coordinate - m) / 60 );
  local d = coordinate % 360 .."°"
  
  return d .. string.format( "%02d′", m )
end

--[[ Helper function, convert decimal to degrees, minutes, and seconds ]]
function convert_dec2dms_dms(coordinate)
  coordinate = math_mod._round( coordinate * 60 * 60, 0 );
  local s = coordinate % 60
  coordinate = math.floor( (coordinate - s) / 60 );
  local m = coordinate % 60
  coordinate = math.floor( (coordinate - m) / 60 );
  local d = coordinate % 360 .."°"

  return d .. string.format( "%02d′", m ) .. string.format( "%02d″", s )
end

--[[
Convert DMS format into a N or E decimal coordinate
]]
function convert_dms2dec(direction, degrees_str, minutes_str, seconds_str)
  local degrees = tonumber(degrees_str) or 0
  local minutes = tonumber(minutes_str) or 0
  local seconds = tonumber(seconds_str) or 0
  
  local factor
  direction = mw.ustring.gsub(direction, '^[ ]*(.-)[ ]*$', '%1');
  if direction == "S" or direction == "W" then
    factor = -1
  else
    factor = 1
  end
  
  local precision = 0
  if seconds_str ~= nil and seconds_str ~= '' then
    precision = 5 + math.max( math_mod._precision(seconds_str), 0 );
  elseif minutes_str ~= nil and minutes_str ~= '' then
    precision = 3 + math.max( math_mod._precision(minutes_str), 0 );
  else
    precision = math.max( math_mod._precision(degrees_str), 0 );
  end
  
  local decimal = factor * (degrees+(minutes+seconds/60)/60)
  return string.format( "%." .. precision .. "f", decimal ) -- not tonumber since this whole thing is string based.
end

--[[
Checks input values to for out of range errors.
]]
function validate( lat_d, lat_m, lat_s, long_d, long_m, long_s, source, strong )
  local errors = {};
  lat_d = tonumber( lat_d ) or 0;
  lat_m = tonumber( lat_m ) or 0;
  lat_s = tonumber( lat_s ) or 0;
  long_d = tonumber( long_d ) or 0;
  long_m = tonumber( long_m ) or 0;
  long_s = tonumber( long_s ) or 0;

  if strong then
    if lat_d < 0 then
      table.insert(errors, {source, "en dərəcəsi < 0"})
    end
    if long_d < 0 then
      table.insert(errors, {source, "uzunluq dərəcəsi < 0"})
    end
    --[[
    #coordinates is inconsistent about whether this is an error. If globe: is
    specified, it won't error on this condition, but otherwise it will.
    
    For not simply disable this check.
    
    if long_d > 180 then
      table.insert(errors, {source, "longitude degrees > 180 with hemisphere flag"})
    end
    ]]
  end
    
  if lat_d > 90 then
    table.insert(errors, {source, "en dərəcəsi > 90"})
  end
  if lat_d < -90 then
    table.insert(errors, {source, "uzunluq dərəcəsi < -90"})
  end
  if lat_m >= 60 then
    table.insert(errors, {source, "en dəqiqəsi >= 60"})
  end
  if lat_m < 0 then
    table.insert(errors, {source, "en dəqiqəsi < 0"})
  end
  if lat_s >= 60 then
    table.insert(errors, {source, "en saniyəsi >= 60"})
  end
  if lat_s < 0 then
    table.insert(errors, {source, "en saniyəsi < 0"})
  end
  if long_d >= 360 then
    table.insert(errors, {source, "uzunluq dərəcəsi >= 360"})
  end
  if long_d <= -360 then
    table.insert(errors, {source, "uzunluq dərəcəsi <= -360"})
  end
  if long_m >= 60 then
    table.insert(errors, {source, "uzunluq dəqiqəsi >= 60"})
  end
  if long_m < 0 then
    table.insert(errors, {source, "uzunluq dəqiqəsi < 0"})
  end
  if long_s >= 60 then
    table.insert(errors, {source, "uzunluq saniyəsi >= 60"})
  end
  if long_s < 0 then
    table.insert(errors, {source, "uzunluq saniyəsi < 0"})
  end
  
  return errors;
end

--[[
dec2dms

Wrapper to allow templates to call dec2dms directly.

Usage:
  {{ Invoke:Coordinates | dec2dms | decimal_coordinate | positive_suffix |
    negative_suffix | precision }}
  
decimal_coordinate is converted to DMS format. If positive, the positive_suffix
is appended (typical N or E), if negative, the negative suffix is appended. The
specified precision is one of 'D', 'DM', or 'DMS' to specify the level of detail
to use.
]]
function coordinates.dec2dms(frame)
  globalFrame = frame
  local coordinate = frame.args[1]
  local firstPostfix = frame.args[2]
  local secondPostfix = frame.args[3]
  local precision = frame.args[4]

  return convert_dec2dms(coordinate, firstPostfix, secondPostfix, precision)
end

--[[
Helper function to determine whether to use D, DM, or DMS
format depending on the precision of the decimal input.
]]
function coordinates.determineMode( value1, value2 )
  local precision = math.max( math_mod._precision( value1 ), math_mod._precision( value2 ) );
  if precision <= 0 then
    return 'd'
  elseif precision <= 2 then
    return 'dm';
  else
    return 'dms';
  end
end

--[[
dms2dec

Wrapper to allow templates to call dms2dec directly.

Usage:
  {{ Invoke:Coordinates | dms2dec | direction_flag | degrees |
    minutes | seconds }}
  
Converts DMS values specified as degrees, minutes, seconds too decimal format.
direction_flag is one of N, S, E, W, and determines whether the output is
positive (i.e. N and E) or negative (i.e. S and W).
]]
function coordinates.dms2dec(frame)
  globalFrame = frame
  local direction = frame.args[1]
  local degrees = frame.args[2]
  local minutes = frame.args[3]
  local seconds = frame.args[4]

  return convert_dms2dec(direction, degrees, minutes, seconds)
end

--[[
coord

Main entry point for Lua function to replace {{coord}}

Usage:
  {{ Invoke:Coordinates | coord }}
  {{ Invoke:Coordinates | coord | lat | long }}
  {{ Invoke:Coordinates | coord | lat | lat_flag | long | long_flag }}
  ...
  
  Refer to {{coord}} documentation page for many additional parameters and
  configuration options.
  
Note: This function provides the visual display elements of {{coord}}. In
order to load coordinates into the database, the {{#coordinates:}} parser
function must also be called, this is done automatically in the Lua
version of {{coord}}.
]]
function coordinates.coord(frame)
  globalFrame = frame
  local args = frame.args
  if args[1] == nil then
    local pFrame = frame:getParent();
    args = pFrame.args;
    for k,v in pairs( frame.args ) do
      args[k] = v;
    end
  end
  
  for i=1,10 do
    if args[i] == nil then
      args[i] = ""
    else
      args[i] = args[i]:match( '^%s*(.-)%s*$' ); --remove whitespace
    end
  end
  args['format'] = args['format'] or '';
  
  local contents = formatTest(args)
  local Notes = args.notes or ""
  local Display = string.lower(args.display or "inline")
  if Display == '' then
    Display = 'inline';
  end
  
  local text = ''
  if string.find( Display, 'inline' ) ~= nil or Display == 'i' or
      Display == 'it' or Display == 'ti' then
    text = displayinline(contents, Notes)
  end
  if string.find( Display, 'title' ) ~= nil or Display == 't' or
      Display == 'it' or Display == 'ti' then
    text = text .. displaytitle(contents, Notes)
  end
  return text
end

return coordinates